Avís legal

1. Avís i informació legal

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web www.fitlene.es propietat de FITLENE, SL amb domicili social a C/Gallecs, 68 13o3a, 08100, Mollet del Vallès (Barcelona) amb CIF B62221130 i que posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix en què l’Usuari accedeix a la Web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar el Web, ja que el contingut del Web pot patir modificacions.

2. Objecte

Aquesta Web, propietat de FITLENE, SL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús del web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau , regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats a aquest.

En aquest sentit, FITLENE, SL es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva web.

3. Condicions d’accés a la Web

3.1 Caràcter de la utilització de la Web
La Web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre FITLENE, SL i els seus clients o interessats a través d’Internet, però a través de la pàgina Web de FITLENE, SL no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç
L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on podeu fer arribar el vostre CV. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

4. Ús de la pàgina web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol i la resta de normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que FITLENE, SL posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús no conforme amb les presents condicions generals.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota mena que l’empresa FITLENE, SL pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la Web .

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina web estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels propietaris.

5. Continguts de la pàgina web

Els continguts de la Pàgina Web són posats a disposició de l’Usuari per FITLENE, SL com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera FITLENE, SL posarà els mitjans raonables a la vostra disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina Web, entenent-los, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors , així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa, les i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i lordre públic.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès .

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat, quedant, per tant , terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6. Links

La Web www.fitlene.es podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. Protecció de Dades

A efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, FITLENE, SL informa a l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat d’aquesta, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, aquest té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a FITLENE, SL amb domicili a C/Gallecs, 68 13o3a, 08100, Mollet del Vallès (Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.

FITLENE, SL pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’Usuari que facilita les vostres dades personals enviant correu electrònic amb el vostre Currículum Vitae, atorga el vostre consentiment a FITLENE, SL per rebre comunicacions, sempre relacionades amb serveis de l’empresa. Si no voleu rebre qualsevol d’aquestes comunicacions, ho podeu comunicar a l’adreça indicada a l’apartat 1 d’aquesta Clàusula, mitjançant escrit en què obri data i signatura original.

8. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de FITLENE, SL o de tercers autoritzats, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de FITLENE, SL o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre aquesta Web.

9. Publicitat

A la pàgina web es podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

FITLENE, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

10. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que FITLENE, SL pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.

10.1 Responsabilitat a l’Accés al Portal

FITLENE, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

10.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés a la Web no implica l’obligació de FITLENE, SL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

FITLENE, SL no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

10.3 Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que us permeten accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, FITLENE, SL no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

11. Legislació aplicable

Aquesta política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i FITLENE, SL acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la informació i correu electrònic